Guia LOMLOE1

Guia pràctica

Idees clau de la nova llei d'educació LOMLOE

Aprèn tots els conceptes que necessites per preparar les teves sessions segons els nous requisits de la LOMLOE

¿Quién puede solicitar las ayudas europeas Next Generation?

Què aprendràs amb aquesta guia?

   Els canvis més importants que introdueix la LOMLOE en el nou currículum.

  Les 8 competències clau que tot l'alumnat ha d'haver assolit al finalitzar l'educació bàsica.

  Exemples concrets de competències específiques que es vinculen a cadascuna de les àrees o matèries.

  Els criteris d'avaluació vinculats a les competències específiques de cada àrea o matèria, així com la seva organització per cicles.

Descobreix tots els secrets sobre la LOMLOE

Aquesta guia proporciona una visió completa i detallada dels canvis més rellevants que introdueix la LOMLOE en el nou currículum, així com de les competències clau que tot l'alumnat ha d'haver assolit al finalitzar l'educació bàsica i els aprenentatges que es vinculen a cadascuna de les àrees o matèries.

Podràs comprendre de forma clara i precisa com s'està implementant el nou model educatiu a Espanya i quins objectius es persegueixen amb l'adopció d'aquest enfocament basat en l'aprenentatge per competències. A més, s'hi proporcionen exemples concrets de situacions d'aprenentatge i criteris d'avaluació que ajuden els docents a dissenyar experiències d'aprenentatge contextualitzades i a avaluar el logro de les competències específiques de cada àrea o matèria.